Orientačné dni

Čo sú Orientačné dni?​

Orientačné dni je názov zážitkového preventívneho programu, ktorý prebieha formou trojdňových tematických kurzov. Sú určené pre triedne kolektívy 6. – 9. ročníka základných škôl a všetky ročníky stredných škôl. Obsah kurzov aktívne, zážitkovo a netradične rozvíja osobnosť žiaka a podporuje pozitívnu klímu triedy.
Našim cieľom je predchádzať sociálno - patologickým javom v triednych kolektívoch

Ako to robíme?

Podporou dobrých a priateľských vzťahov v kolektíve

Rozvíjaním osobnosti každého jednotlivca

Vytváraním príležitostí pre spoluprácu, diskusiu, vzájomné ocenenie, zážitok spoločného úspechu

Naše piliere

Osobný prístup

Program na mieru pre konkrétnu triedu