Orientačné dni

Čo sú Orientačné dni?​

Orientačné dni je názov zážitkového preventívneho programu, ktorý prebieha formou trojdňových tematických kurzov. Sú určené pre triedne kolektívy 6. – 9. ročníka základných škôl a všetky ročníky stredných škôl. Obsah kurzov aktívne, zážitkovo a netradične rozvíja osobnosť žiaka a podporuje pozitívnu klímu triedy.
Našim cieľom je predchádzať sociálno - patologickým javom v triednych kolektívoch

Ako to robíme?

Podporou dobrých a priateľských vzťahov v kolektíve

Rozvíjaním osobnosti každého jednotlivca

Vytváraním príležitostí pre spoluprácu, diskusiu, vzájomné ocenenie, zážitok spoločného úspechu

Naše piliere

Zážitková pedagogika

Preventívny systém don Bosca

Osobný prístup

Program na mieru pre konkrétnu triedu