Orientačné dni
08

faq

Každá trieda si môže vybrať z ponúkaných termínov, ktoré je možné nájsť v časti kalendár na tejto stránke. V kalendári sú vyznačené voľné a tiež už rezervované termíny. V mimoriadnych prípadoch je možné dohodnúť si aj iný termín.
  1. Termín kurzu si môžete rezervovať prostredníctvom online formuláru, prípadne mailom, telefonicky alebo osobne. Prihlasovanie (predbežný záujem) na budúci školský rok 2023/24 spustíme už v júni. Čím skôr začnete riešiť termín kurzu, tým pokojnejšie a menej stresujúce bude vybavovanie termínu.
  2. Po záväznej rezervácii kurzu Vám 2 mesiace pred kurzom príde mail s informáciami o kurze, sociometrii pred kurzom, prehlásením o zdravotnej spôsobilosti pre žiakov a dotazníkom pre učiteľa.
  3. Približne mesiac pred kurzom nám osobne alebo poštou odovzdáte informované súhlasy žiakov a vypracovanú sociometriu na ďalšie spracovanie.
  4. Najneskôr týždeň pred kurzom sa s Vami osobne stretneme a porozprávame sa o potrebách Vašej triedy a spoločne nastavíme ciele kurzu.
  5. Spolu s triedou sa stretneme až na kurze ráno o 8:00 na Tatranskej 38/A.
Pre celkový efekt kurzu je dôležité, aby boli žiaci na celom programe.

Trieda môže absolvovať Orientačné dni každý rok aj keď z viacerých dôvodov odporúčame dvojročný rozostup. V prípade, že by ste aj napriek tomu s triedou chceli prísť po roku, musí od skončenia posledného kurzu uplynúť najmenej 12 mesiacov. Program je vždy iný a to aj v prípade ak si trieda vyberie rovnakú tému ako predchádzajúci rok.

Pre úspešné absolvovanie zážitkového kurzu je dôležité, aby v triede panovalo bezpečné prostredie. Preto nie je vhodné, aby sa kurzu zúčastnili triedy, kde sa v poslednom čase (cca rok) rieši/la šikana, kyberšikana alebo triedy, ktoré boli v poslednom čase vystavené traumatickému zážitku alebo triede, ktorá má žiakov s vážnejšími psychickými problémami, ktoré by znemožnili plnohodnotné zapojenie sa do programu a vyvolávali by pocit ohrozenia. Viac nájdete v našej smernici.

Cena kurzu pre triedu je 700€. V cene kurzu je zahrnuté kurzovné, materiál, prenájom priestorov, amortizácia športových pomôcok a iné náklady spojené s prevádzkou kurzu. V cene kurzu nie je zahrnutý obed. V prípade ak si vyberiete možnosť kurzu s obedom dopláca sa 12€/žiaka za kurz. Obed nám zabezpečuje stravovacia firma, ktorá obed privezie a obeduje sa v našich priestoroch.

Sú dve možnosti:
1. Po skončení kurzu vystavíme faktúru, ktorú zašleme vedeniu školy alebo príslušnému poverenému pracovníkovi.
2. Účastnícky poplatok za kurz zaplatí učiteľ za celú triedu v hotovosti v 1. deň kurzu.

V prípade veľmi naliehavých okolností môžete vašu triedu odhlásiť najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu.

Spravidla vedú kurz pre jednu triedu 2-4 školitelia.

Pokiaľ sa nejedná o kurz – školský výlet, tak absolvovanie sociometrie je nutnou podmienkou účasti triedy na kurze.