Orientačné dni
07

faq

Každá trieda si môže vybrať z ponúkaných termínov, ktoré je možné nájsť v časti kalendár na tejto stránke. V kalendári sú vyznačené voľné a tiež už rezervované termíny. V mimoriadnych prípadoch je možné dohodnúť si aj iný termín.
  1. Termín kurzu si môžete rezervovať prostredníctvom online formuláru, prípadne telefonicky, mailom alebo osobne. Štandardná doba pre bezproblémové prihlásenie je 1-6 mesiacov vopred. Čím skôr začneme riešiť termín kurzu, tým viac možností na výber vám ostane.
  2. Najneskôr dva týždne pred kurzom sa s vami (triedny učiteľ, prípadne výchovný poradca) osobne stretneme a porozprávame sa o potrebách vašej triedy.
  3. Dostanete od nás papier s podrobnejšími informáciami, prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti pre žiakov a dotazník pre učiteľa.
  4. Dotazník pre učiteľa vyplníte elektronicky a najneskôr 3 dni pred kurzom nám ho pošlete.
  5. Stretneme sa na kurze ráno o 8:00 na Tatranskej 38/A. Odovzdáte nám podpísané zdravotné prehlásenia a účastnícky poplatok.
Pre celkový efekt kurzu je dôležité, aby boli žiaci na celom programe.
Trieda môže absolvovať Orientačné dni každý rok. Program je vždy iný a to aj v prípade ak si trieda vyberie rovnakú tému ako predchádzajúci rok.

Kurz pre jedného žiaka stojí 35€ a pre triedneho učiteľa alebo iný pedagogický dozor 10€. V cene kurzu je 3x obed na ZŠ Sitnianska, kurzovné, materiál, prenájom priestorov, amortizácia športových pomôcok.

Účastnícky poplatok za kurz zaplatí učiteľ za celú triedu v hotovosti v 1. deň kurzu.
V prípade veľmi naliehavých okolností môžete vašu triedu odhlásiť najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu.
Spravidla vedú kurz pre jednu triedu 2-4 inštruktori.
Fotografie z jednotlivých kurzov je možné nájsť na našej facebookovej stránke – facebook.com/orientacnednibb.