Orientačné dni

História Orientačných dní

 • Orientačné dni (Orientierungstage) majú svoj začiatok v Nemecku v 70-tych rokoch. Vznikli v katolíckom prostredí ako reakcia na dynamicky sa meniacu spoločnosť, ktorá opúšťa klasické formy. Od roku 1975 sa v Nemecku začali organizovať Dni náboženskej orientácie, neskôr Orientačné dni. Odvtedy sa rozširovali po celom Nemecku.
  1975
 • V roku 1999 sa Orientačné dni dostávajú do Českej republiky, konkrétne k saleziánom do Domu Ignáca Stuchlého vo Fryštáku. V tom roku bolo zrealizovaných prvých 6 pilotných kurzov. Odvtedy sa rozvinuli po metodickej a kvalitatívnej stránke a ich počet každoročne rastie. Posledné roky tím vo Fryštáku pripraví viac ako 100 kurzov ročne pre školy z celej republiky.
  1999
 • V spolupráci s centrom vo Fryštáku v roku 2016 preniesli slovenskí saleziáni a saleziánky celý projekt a know-how na Slovensko do bratislavského saleziánskeho strediska Mamateyova.
  2016
 • Prvých 6 pilotných kurzov sme zorganizovali u nás v Banskej Bystrici. Zo strany zúčastnených tried a škôl sa stretol s veľmi pozitívnymi ohlasmi, na základe ktorých odvtedy pripravujeme kurzy pre ďalšie triedne kolektívy. Od začiatku sa snažíme spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica, Banskobystrickým samosprávnym krajom a s koordinátorom ochrany detí pred násilím. Komunikujeme so školami, triednymi učiteľmi, zúčastňujeme sa na poradách koordinátorov prevencie, pripravujeme nové metodiky.
  2017
 • Primátor Ján Nosko nám vyjadril svoju podporu podpísaním memoranda o spolupráci. Mesto Banská Bystrica sa tak stalo nielen naším dlhodobým sponzorom, ale aj dôležitou inštitúciou zaručujúcou kvalitu nášho programu.
  2018
 • Od septembra zamestnávame jedného stabilného školiteľa, ktorý okrem tvorby a vedenia kurzov pracuje aj na chode samotného projektu.
  2019
 • Získali sme si dôveru 8 základných a stredných škôl, ktoré nás pravidelne navštevujú. Tešíme sa, že niektoré školy v Banskej Bystrici si absolvovanie Orientačných dní určili ako jednu z priorít v rámci aktivít výchovy a vzdelávania v jednotlivých ročníkoch. Naše kurzy navštevujú triedne kolektívy cirkevných, štátnych aj súkromných škôl. Našou víziou je nadviazať spoluprácu s viacerými školami a pracovať na spoločných témach, s konkrétnymi kolektívmi dlhodobo.
  2020
 • Koncom augusta k nám pribudol druhý stabilný školiteľ.
  2022
 • Začali sme spolupracovať s ďalšími tromi školami – ZŠ Ďumbierska, ktorá je poslednou, no nemenej dôležitou školou z nášho sídliska Sásová-Rudlová, kde pôsobíme, ale aj ZŠ Moskovská zo sídliska Fončorda a ZŠ Badín. V marci sme absolvovali 100. kurz, ktorý sme na záver patrične oslávili s jeho účastníkmi – prvákmi z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa.
  2023