Kurzy svojím obsahom napĺňajú ciele prierezových tém jednotlivých predmetov (občianska výchova, etická výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, mediálna výchova…). Svojou atmosférou a programom vytvárajú priestor, kde sa žiaci učia vzájomne spolupracovať, rešpektovať, vyjadrovať svoje názory, premýšľať o dôležitých témach. Takto zároveň predchádzajú výskytu šikany, agresie, xenofóbie, sociálno-patologickým javov v triede. Kurzy majú preventívny charakter a preto, ak by sa v triede dlhodobo vyskytovala šikana alebo nejaký z vyššie uvedených negatívnych javov, kurz vo všeobecnosti neodporúčame (pre viac info pozri našu smernicu). Orientačné dni pomáhajú aj pedagógom daných tried, ktorí svojich žiakov vidia v iných rolách než v škole a majú tak možnosť prehĺbiť vzájomne vzťahy, nanovo sa inšpirovať a hľadať riešenia problémov v triednom kolektíve.

MIESTO

Kurz trvá tri dni spravidla utorok – štvrtok alebo streda – piatok v priestoroch saleziánskeho mládežníckeho strediska SALEZKO v Banskej Bystrici Sásovej na Tatranskej ulici č. 38/A.  Každý deň začína ráno o 8:00 a končí popoludní o 15:30. Pre realizáciu kurzu je veľmi potrebný priestor, ktorý pôsobí neformálne a má široké priestorové aj materiálno-technické zabezpečenie na rôzne typy aktivít. Pre celkový efekt kurzu je dôležité, aby boli žiaci na celom programe.

CENA

Cena kurzu pre celú triedu na 3 dni je 700€. Zahŕňa spotrebu materiálu, amortizáciu športových pomôcok, prenájom priestorov, pitný režim a iné náklady spojené s kurzom. Cena nezahŕňa obed (+12€ na žiaka na kurz), čo vytvára možnosť vybrať si kurz s obedom alebo bez. Možnosti platby sú tiež dvojaké. Preferovaná možnosť je úhradou faktúry, ktorú vystavíme priamo vedeniu školy po skončení kurzu alebo vyplatenie plnej sumy v hotovosti v prvý deň kurzu. Účastnícky príspevok nepokrýva reálne náklady na kurz. Orientačné dni preto fungujú aj vďaka obrovskej dobrovoľníckej činnosti a našim pravidelným darcom. Potrebujeme aj vašu pomoc! Ďakujeme.

PROGRAM

Program Orientačných dní je tvorený triede „na mieru“. Je plastický, reaguje na aktuálny stav a potreby triedneho kolektívu. Žiaci s prispením triedneho učiteľa si majú možnosť vybrať maximálne 2 témy, na ktoré by sa chceli počas kurzu zamerať. Niekoľko týždňov pred začatím kurzu sa školiteľ osobne stretne s triednym učiteľom. Spoločne vytýčia špecifické ciele kurzu. Počas kurzu školitelia reagujú na konkrétnu skupinu a sú schopní program prispôsobiť.

PO KURZE

Po skončení kurzu má triedny učiteľ možnosť opäť sa stretnúť so školiteľmi a spoločne zhodnotiť naplnenie cieľov a očakávaní od kurzu. Inštruktori sa s učiteľom radi podelia o svoje postrehy a nápady ako ďalej pracovať s triednym kolektívom.