Kurzy svojím obsahom napĺňajú ciele prierezových tém jednotlivých predmetov (občianska výchova, etická výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, mediálna výchova…). Svojou atmosférou a programom vytvárajú priestor, kde sa žiaci učia vzájomne spolupracovať, rešpektovať, vyjadrovať svoje názory, premýšľať o dôležitých témach. Takto zároveň predchádzajú výskytu šikany, agresie, xenofóbie, sociálno-patologickým javov v triede. Orientačné dni pomáhajú aj pedagógom daných tried, ktorí svojich žiakov vidia v iných rolách než v škole a majú tak možnosť prehĺbiť vzájomne vzťahy, nanovo sa inšpirovať a hľadať riešenia problémov v triednom kolektíve.

MIESTO

Kurz trvá vždy tri dni utorok-štvrtok alebo streda-piatok v priestoroch saleziánskeho mládežníckeho strediska SALEZKO v Banskej Bystrici-Sásovej na Tatranskej ulici č. 38/A.  Každý deň začína ráno o 8:00 a končí popoludní o 15:30. Pre realizáciu kurzu je veľmi potrebný priestor, ktorý pôsobí neformálne a má široké priestorové aj materiálno-technické zabezpečenie na rôzne typy aktivít.  Pre celkový efekt kurzu je dôležité, aby boli žiaci na celom programe.

CENA

Cena kurzu pre jedného žiaka na 3 dni je 35€. Zahŕňa obed, pitný režim, know-how, spotrebu materiálu, amortizáciu športových pomôcok, využitie herne, ihriska, prenájom a údržbu klubovní a iných používaných priestorov. Platí sa v hotovosti v prvý deň kurzu. Účastnícky príspevok nepokrýva reálne náklady na kurz. Orientačné dni preto fungujú hlavne vďaka obrovskej dobrovoľníckej činnosti a našim pravidelným darcom. Potrebujeme aj vašu pomoc! Ďakujeme.

PROGRAM

Program Orientačných dní je tvorený triede „na mieru“. Je plastický, reaguje na aktuálny stav a potreby triedneho kolektívu. Niekoľko týždňov pred začatím kurzu sa školiteľ osobne stretne s triednym učiteľom. Spoločne vytýčia špecifické ciele kurzu. Následne si žiaci s prispením triedneho učiteľa vyberú maximálne 2 témy, na ktoré by sa chceli počas kurzu zamerať. Počas kurzu inštruktori reagujú na konkrétnu skupinu a sú schopní program prispôsobiť.

PO KURZE

Po skončení kurzu má triedny učiteľ možnosť opäť sa stretnúť s inštruktormi a spoločne zhodnotiť naplnenie cieľov a očakávaní od kurzu. Inštruktori sa s učiteľom radi podelia o svoje postrehy a nápady ako ďalej pracovať s triednym kolektívom.