Orientačné dni

Našim cieľom je predchádzať sociálno – patologickým javom v triednych kolektívoch. Preto sa aj my riadime Etickým kódexom výchovného správania. Ak by sa aj však stalo, že sa na kurze objaví účastník, ktorý si práve prechádza zložitým obdobím, máme v tíme saleziánskych preventistov (zodpovedných odborných dobrovoľníkov), ale aj spolupracujúcu psychologičku, ktorí sú vždy ochotní vypočuť, či nasmerovať na ďalšiu odbornú pomoc.

V Príručke saleziánskeho dobrovoľníka môžete nájsť mýty a fakty, ale aj to čo robiť, či nerobiť v komunikácii s osobami, ktoré sú obeťami sexuálneho zneužívania, či ktoré sú dotknuté inými sociálno – patologickými javmi.

Žiadané a neprípustné správanie podľa kódexu:

Žiadané správanie

Základom pre naše rozhodnutia a správanie je v prvom rade zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa (Dohovor o právach dieťaťa, Všeobecný komentár č. 14, čl. 3 ods. 1). Konkrétne postupy, opatrenia a odporúčania sú opísané v Usmernení ku Kódexu.

 1. Podľa princípov saleziánskeho preventívneho systému vytvárame výchovné rodinné prostredie založené na prijatí, rešpekte a úcte voči individualite každého dieťaťa.
 2. Podporujeme medzi deťmi kultúru postavenú na dôvere, ktorá umožňuje pýtať sa otázky a vyjadrovať akékoľvek potreby, obavy a neistoty.
 3. Svojím správaním deťom ponúkame dobrý príklad.
 4. Dodržiavame zákony a predpisy štátu a nariadenia a usmernenia Cirkvi.
 5. Pri práci s deťmi sme viditeľní a transparentní.
 6. Spolupracujeme s rodičmi a zákonnými zástupcami detí, informujeme ich a získavame ich súhlas pre prácu s deťmi.
 7. Nevhodné správanie nenechávame nepovšimnuté, zabraňujeme zneužívaniu aj potenciálne ohrozujúcemu správaniu iných osôb voči deťom a informujeme o ňom zodpovedných predstavených a príslušné orgány.
 8. Priebežne sa vzdelávame, aby sme lepšie poznali a uplatňovali saleziánsky preventívny systém a súčasné poznanie využiteľné pri práci s deťmi.

 

Neprípustné správanie

Nasledovné správanie považujeme za neprípustné:

 1. Akékoľvek týranie a zneužívanie dieťaťa, vrátane fyzického trestania.
 2. Vystavovanie dieťaťa riziku (navodenie situácie bez primeraných bezpečnostných opatrení).
 3. Komunikovanie s dieťaťom alebo správanie sa voči nemu ofenzívnym, vývojovo neprimeraným, alebo sexuálne provokatívnym spôsobom.
 4. Vytváranie exkluzívneho vzťahu s jedným dieťaťom na úkor vzťahov s ostatnými.
 5. Znevýhodňovanie alebo utláčanie dieťaťa alebo skupiny detí.
 6. Prejavovanie sympatií alebo podporovanie (slovne, správaním alebo iným spôsobom) skupiny, hnutia alebo ideológie, ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb.
 7. Prehliadanie alebo nereagovanie na neprijateľné správanie dieťaťa alebo iného prítomného dospelého.
 8. Vyžadovanie, aby dieťa zachovávalo tajomstvo o porušovaní jeho práv alebo práv iných detí.

Čo robiť ak ste sa u nás stretli s prípadom narušenia bezpečia dieťaťa?

Ak ste boli svedkom nevhodného správania alebo máte podozrenie o fyzickom, psychickom alebo sexuálnom zneužívaní dieťaťa zo strany školiteľa alebo iného dobrovoľníka na kurze, informujte nás o tom na emaile ochranadeti.laura@gmail.com
Ďalšie podporné kontakty, ktoré vám môžu pomôcť nájdete v plagáte nižšie.