Orientačné dni
01

orientačné dni

Nechce byť out

NECHCE BYŤ OUT

Každý mladý človek chce byť súčasťou partie. Nebyť "out", ale niekam patriť je pre neho priam existenčnou záležitosťou.

Trieda

TRIEDA

Primárnou skupinou, v ktorej trávi najviac času medzi 11-tym a 18-tym rokom sú spolužiaci v triede. Mnohí mladí sa však vo svojej triede cítia osamelí, bezcenní a nevypočutí.

Nové skúsenosti

NOVÉ SKÚSENOSTI

Naše kurzy ponúkajú nové pozitívne skúsenosti so spolužiakmi skôr, akoby kolektív alebo jednotlivec musel čeliť nepríjemným skúsenostiam, ktoré môžu mať dlhodobé následky.

Orientačné dni - Zážitok pre triedu

Čo sú Orientačné dni?​

Orientačné dni je názov zážitkového preventívneho programu, ktorý prebieha formou trojdňových tematických kurzov. Sú určené pre triedne kolektívy 6. – 9. ročníka základných škôl a všetky ročníky stredných škôl. Obsah kurzov aktívne, zážitkovo a netradične rozvíja osobnosť žiaka a podporuje pozitívnu klímu triedy.
Našim cieľom je predchádzať sociálno - patologickým javom v triednych kolektívoch

Ako to robíme?

Podporou dobrých a priateľských vzťahov v kolektíve

Rozvíjaním osobnosti každého jednotlivca

Vytváraním príležitostí pre spoluprácu, diskusiu, vzájomné ocenenie, zážitok spoločného úspechu

Naše piliere

Osobný prístup

Program na mieru pre konkrétnu triedu

02

o nás

História Orientačných dní

 • Vznikajú prvé Orientačné dni (Orientierungstage) v Nemecku
  1975
 • Orientačné dni prichádzajú do Českej republiky, do Domu Ignáca Stuchlého vo Fryštáku
  1999
 • Prvé kurzy Orientačných dní na Slovensku, v saleziánskom stredisku v Bratislave - Mamateyova
  2016
 • Orientačné dni začínajú u saleziánov v Banskej Bystrici
  2017
 • Orientačné dni v BB získavajú podporu Mesta Banská Bystrica podpísaním memoranda o spolupráci primátorom Jánom Noskom
  2018
 • Orientačné dni spolupracujú s 8 základnými a strednými školami, vrátane štátnych a súkromných škôl
  2020
 • Orientačné dni v BB majú za sebou už 100 zrealizovaných kurzov a spolupracujú už s 11 školami.
  2023
Organizátori:
Kurzy svojím obsahom napĺňajú ciele prierezových tém jednotlivých predmetov (občianska výchova, etická výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, mediálna výchova…). Svojou atmosférou a programom vytvárajú priestor, kde sa žiaci učia vzájomne spolupracovať, rešpektovať, vyjadrovať svoje názory, premýšľať o dôležitých témach. Takto zároveň predchádzajú výskytu šikany, agresie, xenofóbie, sociálno-patologickým javov v triede. Kurzy majú preventívny charakter a preto, ak by sa v triede dlhodobo vyskytovala šikana alebo nejaký z vyššie uvedených negatívnych javov, kurz vo všeobecnosti neodporúčame (pre viac info pozri našu smernicu). Orientačné dni pomáhajú aj pedagógom daných tried, ktorí svojich žiakov vidia v iných rolách než v škole a majú tak možnosť prehĺbiť vzájomne vzťahy, nanovo sa inšpirovať a hľadať riešenia problémov v triednom kolektíve.

MIESTO

Kurz trvá tri dni spravidla utorok – štvrtok alebo streda – piatok v priestoroch saleziánskeho mládežníckeho strediska SALEZKO v Banskej Bystrici Sásovej na Tatranskej ulici č. 38/A.  Každý deň začína ráno o 8:00 a končí popoludní o 15:30. Pre realizáciu kurzu je veľmi potrebný priestor, ktorý pôsobí neformálne a má široké priestorové aj materiálno-technické zabezpečenie na rôzne typy aktivít. Pre celkový efekt kurzu je dôležité, aby boli žiaci na celom programe.

CENA

Cena kurzu pre celú triedu na 3 dni je 700€. Zahŕňa spotrebu materiálu, amortizáciu športových pomôcok, prenájom priestorov, pitný režim a iné náklady spojené s kurzom. Cena nezahŕňa obed (+12€ na žiaka na kurz), čo vytvára možnosť vybrať si kurz s obedom alebo bez. Možnosti platby sú tiež dvojaké. Preferovaná možnosť je úhradou faktúry, ktorú vystavíme priamo vedeniu školy po skončení kurzu alebo vyplatenie plnej sumy v hotovosti v prvý deň kurzu. Účastnícky príspevok nepokrýva reálne náklady na kurz. Orientačné dni preto fungujú aj vďaka obrovskej dobrovoľníckej činnosti a našim pravidelným darcom. Potrebujeme aj vašu pomoc! Ďakujeme.

PROGRAM

Program Orientačných dní je tvorený triede „na mieru“. Je plastický, reaguje na aktuálny stav a potreby triedneho kolektívu. Žiaci s prispením triedneho učiteľa si majú možnosť vybrať maximálne 2 témy, na ktoré by sa chceli počas kurzu zamerať. Niekoľko týždňov pred začatím kurzu sa školiteľ osobne stretne s triednym učiteľom. Spoločne vytýčia špecifické ciele kurzu. Počas kurzu školitelia reagujú na konkrétnu skupinu a sú schopní program prispôsobiť.

PO KURZE

Po skončení kurzu má triedny učiteľ možnosť opäť sa stretnúť so školiteľmi a spoločne zhodnotiť naplnenie cieľov a očakávaní od kurzu. Inštruktori sa s učiteľom radi podelia o svoje postrehy a nápady ako ďalej pracovať s triednym kolektívom.

66
04

rodičko

Formát inšpiratívnych večerov pre tých, ktorí chcú lepšie rozumieť tínedžerom, poznať reálne nástrahy, ktorým dnes čelia a zároveň pri tom všetkom neupadnúť do zúfalstva.

Pozývame vás načerpať zo skúseností a vedomostí kvalitných lektorov, ktorí vás prevedú rôznymi rodičovskými témami a odpovedia aj na vaše aktuálne či dlhodobo nezodpovedané otázky.

Rodičko - poradňa

Ak vychovávate, vzdelávate, sprevádzate deti či mladých, alebo sa s nimi len tak jednoducho snažíte žiť ako rodič, učiteľ alebo vychovávateľ, je takmer isté, že ste to už zažili. Pocit, že čokoľvek ste vyskúšali, nefunguje. Nepomáhajú pekné slová ani hrozby, výchovné vychytávky či tradičné postupy. Cítite, že by vám pomohlo s niekým sa o tom porozprávať, pozdieľať, poradiť.
Napíšte nám na: rodicko.poradna@sbb.sk
05

tím

Školiteľmi kurzu sú skúsení ľudia s viacročnou praxou v práci s mladými ľuďmi a školskými skupinami, s výbornými pedagogickými kompetenciami. Dokážu zaujať mladých ľudí a organizovať dramaturgiu celého kurzu. Školiteľský tím dopĺňajú aj externí školitelia a psychológ.

Školitelia

Mgr. Paulína Mäsiarová
Mgr. Paulína Mäsiarová
Mgr. Magdaléna Jánošíková
Mgr. Magdaléna Jánošíková
Bc. Štefan Masič
Bc. Štefan Masič
Mgr. Petra Lehotská
Mgr. Petra Lehotská

Externí školitelia

Mgr. Tomáš Štrba, PhD.
Mgr. Tomáš Štrba, PhD.
Ondrej Bašo
Ondrej Bašo
Bc. Marek Hrabaj
Bc. Marek Hrabaj
Alžbeta Masičová, DiS. art., MA
Alžbeta Masičová, DiS. art., MA
Ing. Lukáš Macko
Ing. Lukáš Macko
Bc. Jakub Murin
Bc. Jakub Murin
Samuel Šnek
Samuel Šnek
Mgr. Dominika Jánošíková
Mgr. Dominika Jánošíková

Spolupracujúci psychológovia

Mgr. Dominika Hajkovská
Mgr. Dominika Hajkovská
06

podporte nás

PODPORTE NAŠE KURZY A RODIČKO VAŠIMI 2%

Darujte vaše 2% žiakom a študentom, ktorým sa venujeme na kurzoch. V roku 2024 k nám príde viac ako 700 mladých ľudí s ktorými budeme pomocou zážitku, hry a diskusií otvárať dôležité témy.
Vaša podpora je pre nás nesmierne dôležitá a posúva nás neustále vpred!
 

V roku 2024 plánujeme peniaze z 2% použiť nasledovne:

 • pokryjeme náklady na organizáciu kurzov, aby boli naše kurzy pre
  rodičov žiakov čo najviac finančne dostupné (cena za kurz pokryje
  len polovicu reálnych nákladov)
 • kurzy vybavíme kvalitnejšími pomôckami
 • vytlačíme a bezplatne ponúkneme „Handout pre triedneho učiteľa“
  spolupracujúcim učiteľom a školám

Ak veríte tomuto projektu a myslíte si, že je v našom meste potrebný, pridajte sa do komunity našich pravidelných darcov. Vďaka Vášmu daru nebudeme musieť bojovať o finančné prežitie a báť sa o budúcnosť projektu. Namiesto toho môžeme naďalej organizovať kurzy a zamerať sa na to, čo je pre triedy dôležité: budovanie dobrých vzťahov, otváranie kľúčových tém, prijímanie rôznorodosti spolužiakov. 

Účastnícky príspevok žiaka pokrýva iba 50 % našich nákladov. Vaša pomoc je pre nás nevyhnutná! STAVTE SPOLU S NAMI NA MLADÝCH minimálnym PRAVIDELNÝM MESAČNÝM DAROM 5€, ktorým zabezpečíme chod projektu.

 • 110

  kurzov
   

 • 2284

  účastníkov
   

 • 77

  pravidelných darcov

 • 11

  spolupracujúcich 
  škôl

07

hovoria o nás

08

faq

Každá trieda si môže vybrať z ponúkaných termínov, ktoré je možné nájsť v časti kalendár na tejto stránke. V kalendári sú vyznačené voľné a tiež už rezervované termíny. V mimoriadnych prípadoch je možné dohodnúť si aj iný termín.
 1. Termín kurzu si môžete rezervovať prostredníctvom online formuláru, prípadne mailom, telefonicky alebo osobne. Prihlasovanie (predbežný záujem) na budúci školský rok 2023/24 spustíme už v júni. Čím skôr začnete riešiť termín kurzu, tým pokojnejšie a menej stresujúce bude vybavovanie termínu.
 2. Po záväznej rezervácii kurzu Vám 2 mesiace pred kurzom príde mail s informáciami o kurze, sociometrii pred kurzom, prehlásením o zdravotnej spôsobilosti pre žiakov a dotazníkom pre učiteľa.
 3. Približne mesiac pred kurzom nám osobne alebo poštou odovzdáte informované súhlasy žiakov a vypracovanú sociometriu na ďalšie spracovanie.
 4. Najneskôr týždeň pred kurzom sa s Vami osobne stretneme a porozprávame sa o potrebách Vašej triedy a spoločne nastavíme ciele kurzu.
 5. Spolu s triedou sa stretneme až na kurze ráno o 8:00 na Tatranskej 38/A.
Pre celkový efekt kurzu je dôležité, aby boli žiaci na celom programe.

Trieda môže absolvovať Orientačné dni každý rok aj keď z viacerých dôvodov odporúčame dvojročný rozostup. V prípade, že by ste aj napriek tomu s triedou chceli prísť po roku, musí od skončenia posledného kurzu uplynúť najmenej 12 mesiacov. Program je vždy iný a to aj v prípade ak si trieda vyberie rovnakú tému ako predchádzajúci rok.

Pre úspešné absolvovanie zážitkového kurzu je dôležité, aby v triede panovalo bezpečné prostredie. Preto nie je vhodné, aby sa kurzu zúčastnili triedy, kde sa v poslednom čase (cca rok) rieši/la šikana, kyberšikana alebo triedy, ktoré boli v poslednom čase vystavené traumatickému zážitku alebo triede, ktorá má žiakov s vážnejšími psychickými problémami, ktoré by znemožnili plnohodnotné zapojenie sa do programu a vyvolávali by pocit ohrozenia. Viac nájdete v našej smernici.

Cena kurzu pre triedu je 700€. V cene kurzu je zahrnuté kurzovné, materiál, prenájom priestorov, amortizácia športových pomôcok a iné náklady spojené s prevádzkou kurzu. V cene kurzu nie je zahrnutý obed. V prípade ak si vyberiete možnosť kurzu s obedom dopláca sa 12€/žiaka za kurz. Obed nám zabezpečuje stravovacia firma, ktorá obed privezie a obeduje sa v našich priestoroch.

Sú dve možnosti:
1. Po skončení kurzu vystavíme faktúru, ktorú zašleme vedeniu školy alebo príslušnému poverenému pracovníkovi.
2. Účastnícky poplatok za kurz zaplatí učiteľ za celú triedu v hotovosti v 1. deň kurzu.

V prípade veľmi naliehavých okolností môžete vašu triedu odhlásiť najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu.

Spravidla vedú kurz pre jednu triedu 2-4 školitelia.

Pokiaľ sa nejedná o kurz – školský výlet, tak absolvovanie sociometrie je nutnou podmienkou účasti triedy na kurze.

09

kontakt

Školy, s ktorými spolupracujeme

 • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
 • Základná škola Štefana Moysesa
 • ZŠ Narnia
 • ZŠ u Filipa
 • ZŠ Sitnianska
 • ZŠ Pieninská
 • ZŠ Slobodného slovenského vysielača
 • Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
 • ZŠ Ďumbierska
 • ZŠ Moskovská
 • ZŠ Badín
*Termín bude záväzne rezervovaný, až po potvrdení z našej strany. Vyhradzujeme si právo na vlastný postup pri akceptovaní jednotlivých žiadostí.
  Partneri a sponzori: