Orientačné dni
01

orientačné dni

Nechce byť out

NECHCE BYŤ OUT

Každý mladý človek chce byť súčasťou partie. Nebyť "out", ale niekam patriť je pre neho priam existenčnou záležitosťou.

Trieda

TRIEDA

Primárnou skupinou, v ktorej trávi najviac času medzi 11-tym a 18-tym rokom sú spolužiaci v triede. Mnohí mladí sa však vo svojej triede cítia osamelí, bezcenní a nevypočutí.

Nové skúsenosti

NOVÉ SKÚSENOSTI

Naše kurzy ponúkajú nové pozitívne skúsenosti so spolužiakmi skôr, akoby kolektív alebo jednotlivec musel čeliť nepríjemným skúsenostiam, ktoré môžu mať dlhodobé následky.

Orientačné dni - Zážitok pre triedu

Čo sú Orientačné dni?​

Orientačné dni je názov zážitkového preventívneho programu, ktorý prebieha formou trojdňových tematických kurzov. Sú určené pre triedne kolektívy 6. – 9. ročníka základných škôl a všetky ročníky stredných škôl. Obsah kurzov aktívne, zážitkovo a netradične rozvíja osobnosť žiaka a podporuje pozitívnu klímu triedy.
Našim cieľom je predchádzať sociálno - patologickým javom v triednych kolektívoch

Ako to robíme?

Podporou dobrých a priateľských vzťahov v kolektíve

Rozvíjaním osobnosti každého jednotlivca

Vytváraním príležitostí pre spoluprácu, diskusiu, vzájomné ocenenie, zážitok spoločného úspechu

Naše piliere

Zážitková pedagogika

Preventívny systém don Bosca

Osobný prístup

Program na mieru pre konkrétnu triedu

02

o nás

História Orientačných dní

 • Vznikajú prvé Orientačné dni (Orientierungstage) v Nemecku
  1975
 • Orientačné dni prichádzajú do Českej republiky, do Domu Ignáca Stuchlého vo Fryštáku
  1999
 • Prvé kurzy Orientačných dní na Slovensku, v saleziánskom stredisku v Bratislave - Mamateyova
  2016
 • Orientačné dni začínajú u saleziánov v Banskej Bystrici
  2017
 • Orientačné dni v BB získavajú podporu Mesta Banská Bystrica podpísaním memoranda o spolupráci primátorom Jánom Noskom
  2018
 • Orientačné dni spolupracujú s 8 základnými a strednými školami, vrátane štátnych a súkromných škôl
  2020
Organizátori:

Kurzy svojím obsahom napĺňajú ciele prierezových tém jednotlivých predmetov (občianska výchova, etická výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, mediálna výchova…). Svojou atmosférou a programom vytvárajú priestor, kde sa žiaci učia vzájomne spolupracovať, rešpektovať, vyjadrovať svoje názory, premýšľať o dôležitých témach. Takto zároveň predchádzajú výskytu šikany, agresie, xenofóbie, sociálno-patologickým javov v triede. Orientačné dni pomáhajú aj pedagógom daných tried, ktorí svojich žiakov vidia v iných rolách než v škole a majú tak možnosť prehĺbiť vzájomne vzťahy, nanovo sa inšpirovať a hľadať riešenia problémov v triednom kolektíve.

MIESTO

Kurz trvá vždy tri dni utorok-štvrtok alebo streda-piatok v priestoroch saleziánskeho mládežníckeho strediska SALEZKO v Banskej Bystrici-Sásovej na Tatranskej ulici č. 38/A.  Každý deň začína ráno o 8:00 a končí popoludní o 15:30. Pre realizáciu kurzu je veľmi potrebný priestor, ktorý pôsobí neformálne a má široké priestorové aj materiálno-technické zabezpečenie na rôzne typy aktivít.  Pre celkový efekt kurzu je dôležité, aby boli žiaci na celom programe.

CENA

Cena kurzu pre jedného žiaka na 3 dni je 35€. Zahŕňa obed, pitný režim, know-how, spotrebu materiálu, amortizáciu športových pomôcok, využitie herne, ihriska, prenájom a údržbu klubovní a iných používaných priestorov. Platí sa v hotovosti v prvý deň kurzu. Účastnícky príspevok nepokrýva reálne náklady na kurz. Orientačné dni preto fungujú hlavne vďaka obrovskej dobrovoľníckej činnosti a našim pravidelným darcom. Potrebujeme aj vašu pomoc! Ďakujeme.

PROGRAM

Program Orientačných dní je tvorený triede „na mieru“. Je plastický, reaguje na aktuálny stav a potreby triedneho kolektívu. Niekoľko týždňov pred začatím kurzu sa školiteľ osobne stretne s triednym učiteľom. Spoločne vytýčia špecifické ciele kurzu. Následne si žiaci s prispením triedneho učiteľa vyberú maximálne 2 témy, na ktoré by sa chceli počas kurzu zamerať. Počas kurzu inštruktori reagujú na konkrétnu skupinu a sú schopní program prispôsobiť.

PO KURZE

Po skončení kurzu má triedny učiteľ možnosť opäť sa stretnúť s inštruktormi a spoločne zhodnotiť naplnenie cieľov a očakávaní od kurzu. Inštruktori sa s učiteľom radi podelia o svoje postrehy a nápady ako ďalej pracovať s triednym kolektívom.
66

Rodičko

Formát inšpiratívnych večerov pre rodičov, učiteľov, vychovávateľov, ktorí chcú lepšie rozumieť svojím tínedžerom, poznať reálne nástrahy, ktorým dnes čelia a zároveň pri tom všetkom neupadnúť do zúfalstva.

Rodičko je našou odpoveďou na množstvo otázok a prosieb vytvoriť  formu vzdelávania adresovanú rodičom.

Rodičko vysielame online, jedenkrát za mesiac vždy o 19:00 hod.

Pozývame vás načerpať zo skúseností a vedomostí kvalitných lektorov, ktorí vás prevedú rôznymi rodičovskými témami a odpovedia aj na vaše aktuálne či dlhodobo nezodpovedané otázky.

Viac informácii ohľadom Rodička môžete sledovať na našom facebooku – Orientačné dni Banská Bystrica, kde pravidelne informujeme o najbližších podujatiach.

Priame prenosy z Rodička sledujte na stránke sbb.sk/rodicko

Rodičko - poradňa

Ak vychovávate, vzdelávate, sprevádzate deti či mladých, alebo sa s nimi len tak jednoducho snažíte žiť ako rodič, učiteľ alebo vychovávateľ, je takmer isté, že ste to už zažili. Pocit, že čokoľvek ste vyskúšali, nefunguje. Nepomáhajú pekné slová ani hrozby, výchovné vychytávky či tradičné postupy. Cítite, že by vám pomohlo s niekým sa o tom porozprávať, pozdieľať, poradiť.

04

inštruktori

Školiteľmi kurzu sú skúsení ľudia s viacročnou praxou v práci s mladými ľuďmi a školskými skupinami, s výbornými pedagogickými kompetenciami. Dokážu zaujať mladých ľudí a organizovať dramaturgiu celého kurzu. Školiteľský tím dopĺňajú aj externí školitelia a psychológ.

05

podporte nás

PODPORTE NAŠE KURZY A RODIČKO VAŠIMI 2%

Darujte vaše 2% žiakom a študentom, ktorým sa venujeme na kurzoch. V roku 2023 k nám príde viac ako 500 mladých ľudí s ktorými budeme pomocou zážitku, hry a diskusií otvárať dôležité témy. Vaša podpora je pre nás nesmierne dôležitá a posúva nás neustále vpred!
 

V roku 2023 plánujeme peniaze z 2% použiť nasledovne:

 • pokrijeme náklady na organizáciu kurzov (reálne náklady na trojdňový kurz pre jedného žiaka je 75€,  aktuálne žiak platí iba 35€)
 • vytvoríme interaktívny informačný panel pre žiakov na rôzne témy (prevencia šikanovania, zneužívania, bezpečnosť na internete a ďalšie.)
 • kurzy vybavíme kvalitnejšími pomôckami
 • vytlačíme a bezplatne ponúkneme „Handout pre triedneho učiteľa“ spolupracujúcim učiteľom a školám

Ak veríte tomuto projektu a myslíte si, že je v našom meste potrebný, pridajte sa do komunity našich pravidelných darcov. Vďaka Vášmu daru nebudeme musieť bojovať o finančné prežitie a báť sa o budúcnosť projektu. Namiesto toho môžeme naďalej organizovať kurzy a zamerať sa na to, čo je pre triedy dôležité: budovanie dobrých vzťahov, otváranie kľúčových tém, prijímanie rôznorodosti spolužiakov. 

Účastnícky príspevok žiaka (30 € na tri dni aj so stravou) pokrýva iba 50 % našich nákladov. Vaša pomoc je pre nás nevyhnutná! STAVTE SPOLU S NAMI NA MLADÝCH PRAVIDELNÝM MESAČNÝM DAROM 5€, ktorým zabezpečíme chod projektu.

 • 86

  kurzov
   

 • 1852

  účastníkov
   

 • 88

  pravidelných darcov

 • 8

  spolupracujúcich 
  škôl

06

hovoria o nás

07

faq

Každá trieda si môže vybrať z ponúkaných termínov, ktoré je možné nájsť v časti kalendár na tejto stránke. V kalendári sú vyznačené voľné a tiež už rezervované termíny. V mimoriadnych prípadoch je možné dohodnúť si aj iný termín.
 1. Termín kurzu si môžete rezervovať prostredníctvom online formuláru, prípadne telefonicky, mailom alebo osobne. Štandardná doba pre bezproblémové prihlásenie je 1-6 mesiacov vopred. Čím skôr začneme riešiť termín kurzu, tým viac možností na výber vám ostane.
 2. Najneskôr dva týždne pred kurzom sa s vami (triedny učiteľ, prípadne výchovný poradca) osobne stretneme a porozprávame sa o potrebách vašej triedy.
 3. Dostanete od nás papier s podrobnejšími informáciami, prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti pre žiakov a dotazník pre učiteľa.
 4. Dotazník pre učiteľa vyplníte elektronicky a najneskôr 3 dni pred kurzom nám ho pošlete.
 5. Stretneme sa na kurze ráno o 8:00 na Tatranskej 38/A. Odovzdáte nám podpísané zdravotné prehlásenia a účastnícky poplatok.
Pre celkový efekt kurzu je dôležité, aby boli žiaci na celom programe.
Trieda môže absolvovať Orientačné dni každý rok. Program je vždy iný a to aj v prípade ak si trieda vyberie rovnakú tému ako predchádzajúci rok.

Kurz pre jedného žiaka stojí 35€ a pre triedneho učiteľa alebo iný pedagogický dozor 10€. V cene kurzu je 3x obed na ZŠ Sitnianska, kurzovné, materiál, prenájom priestorov, amortizácia športových pomôcok.

Účastnícky poplatok za kurz zaplatí učiteľ za celú triedu v hotovosti v 1. deň kurzu.
V prípade veľmi naliehavých okolností môžete vašu triedu odhlásiť najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu.
Spravidla vedú kurz pre jednu triedu 2-4 inštruktori.
Fotografie z jednotlivých kurzov je možné nájsť na našej facebookovej stránke – facebook.com/orientacnednibb.

kontakt

08

Školy, s ktorými spolupracujeme

 • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
 • Základná škola Štefana Moysesa
 • ZŠ Narnia
 • ZŠ u Filipa
 • ZŠ Sitnianska
 • ZŠ Pieninská
 • ZŠ Slobodného slovenského vysielača
 • Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
*Termín bude záväzne rezervovaný, až po potvrdení z našej strany. Vyhradzujeme si právo na vlastný postup pri akceptovaní jednotlivých žiadostí.
  Partneri a sponzori: